"Niet zomaar een bijbelstudie"

Wat wij geloven

Community Bible Study International (CBSI) is een “bijbelstudie voor iedereen”. Wij menen dat de Bijbel bestudeerd moet worden door iedereen, al dan niet verbonden aan een christelijke kerk of gemeente. Hoewel er verschillen bestaan tussen de diverse christelijke groepen, kiest CBSI er bewust voor om zich niet te binden aan een specifieke christelijke gemeente, groep of kerkelijke stroming – CBSI zal haar materiaal dan ook niet aanpassen aan enige daarbijbehorende unieke leerstelling. Ons doel daarentegen is om een samenbindende kracht te zijn binnen de grotere christelijke gemeenschap over de hele wereld door mensen bij Gods Woord te brengen, zodat liefde en eenheid bevorderd wordt.

Wij geloven … dat de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, door God geopenbaard, het geïnspireerde Woord van God en onfeilbaar in de oorspronkelijke manuscripten is. Het onderricht van de Bijbel heeft het hoogste gezag voor het christelijke leven betreffende zaken van geloof en praktijk.

Wij geloven … in de eenheid van de Godheid, eeuwig bestaande in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, en toch één in wezen; almachtig, alwetend, alomtegenwoordig en onveranderlijk; oneindig volmaakt in liefde, waarheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid, goedheid, genade en barmhartigheid.

Wij geloven … zoals verwoord door de geloofsbelijdenis van Nicea dat Jezus Christus, de Zoon van God, zowel volledig God als volledig mens is, twee naturen in één Persoon. Hij werd verwekt door de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria. Hij deed wonderen om Zijn Godheid te tonen, leefde een leven zonder zonde, leed en stierf als een volkomen boetedoenend offer voor de zonde van de hele wereld. Op de derde dag stond Hij op uit de dood en Zijn lichamelijke opstanding is de garantie voor de opstanding van allen die in Hem geloven. Hij voer op naar de rechterhand van God de Vader waar Hij regeert over het universum en bidt voor gelovigen, en vanwaar Hij terug zal komen naar de aarde om Zijn Koninkrijk te vestigen.

Wij geloven … dat de mens geschapen is naar het beeld van God, maar ongehoorzaam werd door een vrijwillige beslissing en als gevolg daarvan geestelijk gescheiden werd van God. Deze gevallen staat is overgegaan op de hele mensheid. Maar verlossing voor de mensheid kan worden gevonden door het bloed van Jezus Christus. Alleen degenen die in Jezus Christus zijn ontvangen vergeving, worden geboren uit de Heilige Geest en worden zo kinderen van God. Bijbels geloof is de voorwaarde voor redding, en een dergelijk geloof gaat gepaard met goede werken en een rechtvaardig leven, die het bewijs vormen van het bestaan van dat geloof.

Wij geloven … dat de Heilige Geest komt wonen in iedere gelovige op het moment dat hij/zij wordt toegevoegd aan het lichaam van Christus. Het doel van de Heilige Geest is de Here Jezus Christus te verheerlijken, en in deze tijd, mensen te overtuigen van zonde, de gelovige zondaar opnieuw geboren te doen worden, in de gelovige te wonen, hem/haar te leiden, te onderwijzen en kracht te geven om godvrezend te leven en te dienen. Wij geloven dat alle christenen in de kracht van Christus over Hem moeten getuigen en met Zijn hulp de Bijbel moeten bestuderen.

Wij geloven … dat de universele Gemeente, die bestaat uit allen die werkelijk door geloof deel uitmaken van het Lichaam van Christus, verenigd wordt tot één lichaam met Christus, waarvan Hij het hoofd is. Als leden van deze Gemeente is het onze verantwoordelijkheid de eenheid van de Geest te bewaren door de band des vredes, de plaatselijke gemeente te ondersteunen en elkaar lief te hebben met een oprecht hart.

Zie ook CBSI Statement of Faith.