'Niet zomaar een Bijbelstudie' Community Bibly Study Nederlands Community Bibly Study English

Voorbeeldles 1

STAP 1: VRAGEN MAKEN (ontdekken)

Als voorbereiding op een bespreking in de gespreksgroep maakt iedere deelnemer in de bijbelstudie thuis de vragen. Hier is alleen de bijbel en het werkboek voor nodig. Een ieder heeft een eigen werkboek, waarin de vragen en de commentaren staan. Tevens is er in dit boek voldoende ruimte om eigen opmerkingen en aantekeningen te noteren. Om u een indruk te geven zijn hieronder een aantal vragen uit een les weergegeven. Het totaal aantal vragen per les bij de CBSI studies ligt globaal tussen de 9 en 17.

Geloof en de menselijke tong – Jakobus 3
Bid om leiding en inzicht voor je met de vragen begint. Lees Jakobus 3 een keer helemaal door en lees vervolgens iedere tekst waarnaar verwezen wordt. Noteer de bijbelverzen waar je de antwoorden hebt gevonden. Vragen die met een sterretje (*) gemarkeerd zijn, vereisen dieper nadenken en/of meer bijbelkennis.

Suggestie: Probeer met Gods hulp deze week niemand te beoordelen op grond van uiterlijke verschijning. Dit kan moeilijker zijn dan je denkt. De meesten van ons letten, misschien onbewust, op kleding, netheid, manieren, etc. en wat we zien beïnvloedt onze gedachten. Probeer ook een zegen te zijn voor iemand die minder gelukkig is dan jij door hem op een concrete manier te helpen. Vraag God jou te onderwijzen wanneer je deze week zijn Woord bestudeert.

De toestand van de mens – Jakobus 3:1-12
2) Lees 1 Korintiërs 12:28. Hoe wordt men volgens dit vers een leraar?
4) *a. Wat erkent Jakobus met betrekking tot de toestand van de mens?
b. Welke drie beelden gebruikt Jakobus in vers 2-5 om de macht van de tong te laten zien?
5)  a. Wat kan de tong teweegbrengen volgens vers 6?
b. Lees in Romeinen 7:18-25 Paulus’ analyse van de toestand van de mens en vertel waarom wij het zo
moeilijk vinden om onze tong onder controle te houden.
c. Heb jij wel eens moeite om je tong in bedwang te houden? Wat doe je daaraan?
6) Vers 9-12 laat de tegenstrijdige natuur van de tong zien. Wat zegt Markus 7:20-22 over de bron waar de
uitingen van de tong uit voortkomen?

Hemelse wijsheid tegenover aardse wijsheid – Jakobus 3:13-18

9) a. Wat zijn de kenmerken van ware wijsheid?
b. Wat zijn de resultaten?
c. Vraag jij God dagelijks om zijn ware wijsheid? Waarom, of waarom niet?

STAP 2: : GESPREKSGROEP (interactie)

Nadat deze studievragen door de deelnemers thuis gemaakt zijn, volgt er op de bijeenkomst zelf een discussie over de gemaakte vragen. Dit gesprek wordt geleid door een getrainde gespreksgroepleider/ster die zorgt dat iedereen die de vragen gemaakt heeft aan het woord komt en degenen die de vragen niet gemaakt hebben mee kunnen luisteren. Dit is een heel verrijkende en belangrijke stap in het leerproces. Gods woord is levend en krachtig en mede door de bespreking komt er nog meer diepte in de studie die je zelf thuis al gedaan hebt . Qua tijd is hier meestal 45-60 minuten voor nodig. Wij raden aan om kleine gespreksgroepen te hebben van niet meer dan 10 deelnemers, zijn er meer deelnemers dan is het aan te raden in 2 groepen uiteen te gaan zodat iedereen aan bod kan komen om zijn/haar antwoorden te delen.

STAP 3: SAMENVATTING (luisteren) Daarna komt iedereen weer bij elkaar in de grote groep en luistert men naar een leider die een samenvatting geeft over het bijbelgedeelte wat behandeld is. Een link naar de praktijk van ons dagelijks leven wordt hierin ook gemaakt. Een voorbeeld van zo’n samenvatting is hier te beluisteren. Dit uittreksel is gemaakt door Margre Hays. (geluidsbestand)
Het thema van de samenvatting en de punten die uitgewerkt worden kunt u hieronder lezen:


GEBRUIK JE TONG TEN GOEDE!

Jakobus 3:1-4 Gebruik je tong om richting te geven (als leraar, bit of roer)
Jakobus 3:5-10 Gebruik je tong NIET om te vernietigen (net als wild dier of vuur)
Jakobus 3:11-12 Gebruik je tong voor verrukking van God en mensen (als fontein en boom)
Waar het hart vol van is stroomt de mond van over. Matteus. 12:34. Jakobus legt uit dat als ons hart vol is van hemelse wijsheid, wij onze tong ten goede gebruiken. (Jakobus 3:13-18)

TIP: Het is handig een slagzin groot op te schrijven en voor idereen zichtbaar te hebben als de samenvatting gegeven wordt. Dit kan bijvoorbeeld door een hobbyplakboek met spiraal te gebruiken en deze dan centraal in de groep neer te zetten, zodat het van twee kanten leesbaar is.

STAP 4: COMMENTAAR (lezen)

Dit verdiepend commentaar staat in het werkboek en wordt thuis gelezen. Deze stap is het laatste stukje dat de les compleet maakt. De les is nu afgerond en de volgende les wordt begonnen door het maken van de vragen (stap 1).
Hieronder volgt een verkorte versie van het commentaar op Jakobus 3 uit de les (in het algemeen beslaat het commenteer ongeveer 1.5 – 2 pagina’s A4).

Wat is volgens jou één van de grootste problemen die christenen tegenkomen als ze een godvrezend leven willen leiden? Jezus drukte Zich sterk uit toen Hij zei:

Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein… Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen. (Matteüs 15:11, 18-19)

Met het probleem van de tong heeft iedereen te maken! Net zoals onze daden laten zien of ons geloof levend is, zal onze tong openbaren of ons hart rein is. Het geloofsleven moet gekenmerkt worden door actieve toewijding (Jakobus 2) en door de Geest gecontroleerd spreken (Jakobus 3).
De tong is klein maar machtig. Jakobus bewijst dit aan de hand van drie krachtige, levendige illustraties. Denk aan het bit van een paard: een klein stukje metaal, dat wanneer het in de mond van het paard gelegd wordt, iedere beweging van het dier stuurt. Denk aan het roer van een schip: relatief kleiner ten opzichte van het schip dan het bit van een paard, toch bepaalt het de koers van een schip op stormachtige zee. Denk tenslotte aan een vonkje vuur: zo klein dat het misschien niet eens zichtbaar is voor het menselijke oog, toch kan het een heel bos in vlam zetten.
De tong heeft in principe een enorme macht om invloed uit te oefenen op individuele levens, hetzij tot opbouw, hetzij tot vernietiging. Omdat je je tong nodig hebt, is de tong een sleutelinstrument, ook voor corruptie. Jakobus vergelijkt de tong met een vuur. De optelsom van het kwaad, de ‘wereld’ (alle slechte kenmerken van een gevallen wereld die het kwade meer liefheeft dan het goede – haar hebzucht, haar lust, haar afgoderij) wordt uitgedrukt door de tong. Eigenlijk kan de tong, zo vervolgt Jakobus, de hele loop van iemands leven veranderen. Het woord ‘rad’ in vers 6 duidt op de hele loop van het menselijke leven van geboorte tot sterven. De tong oefent haar kwade invloed uit gedurende iemands hele leven.

Om over na te denken
: De boodschap is duidelijk. We kunnen of in vuur en vlam staan voor de Heer, aangestoken door de Heilige Geest, of we kunnen in vlam gezet worden door de hel zelf. Beide tegelijk kan niet. Wat uit de mond komt, laat zien wat er in ons hart gaande is. En de waarheid is, dat daar een strijd om de macht gaande is. Omdat de Geest van God woont in ieder die christen is, heeft ieder van ons de mogelijkheid om steeds meer te worden gevormd naar zijn beeld. Zullen we overwinnen in de innerlijke strijd en onze tong gebruiken om God te prijzen en te zegenen wie we liefhebben?
Wat is de oplossing voor een lastige tong? Gods wijsheid, die Hij beloofd heeft te geven aan wie daarom vragen (Jakobus 1:5). Wijsheid houdt begrip in. Deze twee kwaliteiten zorgen samen voor ‘goede levens’, vol van zowel nederigheid als werken die Christus eren. Het tegendeel – jaloersheid en zelfzuchtig streven (uitwassen van trots) – kan alleen maar wanorde en kwade praktijk brengen. Zij zijn gif voor het hart.
De hemelse wijsheid is rein, vreedzaam, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Vol zijn van dit soort wijsheid zorgt voor resultaten die merkwaardig veel lijken op de vruchten die ontstaan door het vervuld zijn met de Heilige Geest, die in de gelovige woont en hem inspireert.