'Niet zomaar een Bijbelstudie' Community Bibly Study Nederlands Community Bibly Study English

Voorbeeldles 2

STAP 1: VRAGEN MAKEN (ontdekken)
Als voorbereiding op een bespreking in de gespreksgroep maakt iedere deelnemer in de bijbelstudie thuis de vragen. Hier is alleen de bijbel en het werkboek voor nodig. Een ieder heeft een eigen werkboek waarin de vragen en de commentaren staan. Tevens is er in dit boek voldoende ruimte om eigen opmerkingen en aantekeningen te noteren.
We geven hier een kort voorbeeld van het soort vragen die in de les staan. In deze hele les staan 17 vragen die je ook in twee bijeenkomsten kunt behandelen. Deze les gaat over 3 hoofdstukken uit het bijbelboek Jozua. De antwoorden op de vragen staan altijd in de bijbel!
Geloof & aanbidding – Jozua 3 – 5
Lees Jozua 3 – 5 helemaal door en lees bij de beantwoording van de vragen iedere tekst waarnaar verwezen wordt. Noteer in welk bijbelvers je het antwoord hebt gevonden. Vragen met een sterretje (*) vereisen dieper nadenken en/of meer bijbelkennis.
Voorbereidingen voor de overtocht over de Jordaan – Jozua 3:1-6
2)   Lees Jozua 2:23-24 naast dit schriftgedeelte. Noteer eens wat dingen die je in Jozua’s gedrag opmerkt. In welk opzicht zijn deze nuttig voor je?
3)   a. Wat denk je dat Jozua bedoelt als hij zegt: “Heiligt u” (vs. 5)? Gebruik eventueel een woordenboek.
      b. Waarom zegt hij tegen de mensen dat ze dit moeten doen?
God splijt het water nog eens – Jozua 3:7-17
5)   a. Waarom wil God Jozua groot maken?
      b. Wat is het gevaar voor een leider die door God tot een groot leider is geworden, of dat nu Jozua is of een leider in onze tijd? (zie Jesaja 42:8)
     *c. Hoe denk je dat die valkuil is te vermijden?
6)   Op welke manier maakt Jozua de Here groot als hij tot het volk Israël spreekt?
Een gedenkteken opgericht – Jozua 4:1-11
8)   a. Wie vertegenwoordigen de twaalf mannen (zie Jozua 3:12)?
      b. Wat krijgen deze mannen opgedragen en welke betekenis heeft deze daad? Hoe zullen latere generaties hiervan profiteren?
     *c. Wat doet Jozua wat hier op lijkt en waarom vindt hij het belangrijk om dit te doen?
9)   Wat heeft God in jouw leven gedaan dat je er toe kan aanzetten om een gedenkteken voor Zijn macht en trouw te maken? Welke betekenis kan dit voor jou, je familie, en je vrienden hebben?
De Israëlieten zijn in het beloofde land – Jozua 4:12 – 5:1
13) Welke eeuwige waarheid wordt er geopenbaard in het wonder van de Jordaan en in steen vastgelegd?
STAP 2: GESPREKSGROEP (interactie)
Nadat deze studievragen door de deelnemers thuis gemaakt zijn, volgt er op de bijeenkomst zelf een discussie over de gemaakte vragen. Dit gesprek wordt geleid door een getrainde gespreksgroepleider/ster die zorgt dat iedereen die de vragen gemaakt heeft aan het woord komt en degenen die de vragen niet gemaakt hebben mee kunnen luisteren. Dit is een heel verrijkende en belangrijke stap in het leerproces. Gods woord is levend en krachtig en mede door de bespreking komt er nog meer diepte in de studie die je zelf thuis al gedaan hebt . Qua tijd is hier meestal 45-60 minuten voor nodig. Wij raden aan om kleine gespreksgroepen te hebben van niet meer dan 10 deelnemers, zijn er meer deelnemers dan is het aan te raden in 2 groepen uiteen te gaan zodat iedereen aan bod kan komen om zijn/haar antwoorden te delen.
STAP 3: SAMENVATTING (luisteren)
Vervolgens gaat de hele groep (dus als er meer gespreksgroepen zijn komen deze weer samen voor dit onderdeel) luisteren naar een samenvatting die een kringleider/ster of grote groepsleider heeft voorbereid. Deze samenvatting is meestal toegespitst op het toepassen van een of meerdere bijbelse principes die voorkomen in het behandelde bijbelgedeelte. Hier is een voorbeeld te beluisteren, gemaakt door Henk van den Heerik. (geluidsbestand)
Het thema dat door Henk behandeld wordt is:
EEN TEKEN ZIEN, EEN TEKEN ZIJN
STAP 4: COMMENTAAR (lezen) 
Dit verdiepend commentaar staat in het werkboek en wordt thuis gelezen. Deze stap is het laatste stukje dat de les compleet maakt. De les is nu afgerond en de volgende les wordt begonnen door het maken van de vragen (stap 1).
Hier volgt een verkorte versie van het commentaar dat in het werkboek staat, getiteld: Geloof & aanbidding.
Omdat Jozua wist dat God volkomen betrouwbaar is, volgde hij Hem overal waar Hij hem heenleidde. Als God ons net als Jozua tot op het randje van turbulentie leidt, kunnen wij dan ook door het geloof met Hem wandelen? Zelfs in een ‘onmogelijke’ situatie vertrouwde Jozua op God. Zijn blik was gefocust op God daarboven en niet op de bruisende wateren hier beneden. God heeft beloofd ons te zegenen als Hij de Israëlieten heeft gezegend, als wij Hem maar vertrouwen. (Psalm 40:5) Hij zal ons nooit begeven en verlaten. We kunnen Hem rustig geloven, ook al voert Hij ons in het donkerste uur van ons leven. Laten we in Hem rusten als we problemen tegenkomen waar menselijkerwijs gesproken geen oplossing voor is.
Toen iedereen was overgestoken, zei God tegen Jozua: “Neemt u uit het volk twaalf mannen (…) neemt twaalf stenen op, hier midden uit de Jordaan, van de plaats waar de voeten der priesters onbeweeglijk staan (..) en legt ze in het kwartier, waar gij deze nacht zult doorbrengen” (4:2-3) Deze gedenkstenen zouden de Israëlieten en de toekomstige generaties aan Gods machtige daad voor hen herinneren. Dit eerste wonder bevestigde Jozua’s geloofwaardigheid bij het volk, dat hem nu met net zoveel respect bejegende als men destijds met Mozes had gedaan. De priesters die de ark droegen, wachtten in de rivierbedding geduldig tot God via Jozua het bevel gaf om eruit te komen. Toen zij er uit waren, begon de rivier weer te stromen en trad hij weer buiten zijn oevers. Dit gebeurde op de tiende dag van de eerste maand, de joodse maand Nisan (eind maart / begin april). Het nieuws over dit wonder deed de harten van de heidense koningen in Kanaän versmelten van angst en zij durfden de Israëlieten niet tegemoet te treden.
Persoonlijke samenvatting: De twaalf stenen van het gedenkteken herinnerden de Israëlieten aan Gods machtige en liefdevolle zorg voor hen. Als mensen die in Christus geloven hebben ook wij iets gekregen ter herinnering aan Gods machtige en liefdevolle zorg voor ons. Al Gods goedheid en welwillendheid jegens ons is in Zijn Zoon Jezus Christus tot uiting gekomen. Het avondmaal is ingesteld als de enige handeling waar we aan deel kunnen nemen ter herinnering aan de dood van onze Heer. Het is een teken onder ons waarmee we de dood van de Heer verkondigen totdat Hij terugkomt. Het brood spreekt van Zijn lichaam dat Hij voor ons heeft overgegeven; de beker symboliseert Zijn bloed dat voor de vergeving van onze zonden is vergoten. Jezus stierf als het volmaakte “Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt”. Gelovigen worden aangespoord om Jezus Christus te herdenken door het avondmaal te vieren en Hem vol eerbied en respect “in geest en in waarheid” te aanbidden. (Johannes 4:24)