'Niet zomaar een Bijbelstudie' Community Bibly Study Nederlands Community Bibly Study English

Wat wij geloven

Wereldwijd is Community Bible Study (en dus ook CBS Nederland) een ‘Bijbelstudie voor iedereen’. Wij menen dat de Bijbel bestudeerd moet worden door iedereen, al dan niet verbonden aan een christelijke kerk of gemeente. Hoewel er verschillen bestaan tussen de diverse christelijke groepen, kiest CBS er bewust voor om zich niet te binden aan een specifieke christelijke gemeente, groep of kerkelijke stroming – CBS zal haar materiaal dan ook niet aanpassen aan enige daarbij behorende unieke leerstelling. Ons doel daarentegen is om een samenbindende kracht te zijn binnen de grotere christelijke gemeenschap over de hele wereld door mensen bij Gods Woord te brengen, zodat liefde en eenheid bevorderd wordt.

Wij geloven … dat de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, door God geopenbaard, het geïnspireerde Woord van God en onfeilbaar in de oorspronkelijke manuscripten is. Het onderricht van de Bijbel heeft het hoogste gezag voor het christelijke leven betreffende zaken van geloof en praktijk.

Wij geloven … in de eenheid van de Godheid, eeuwig bestaande in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, en toch één in wezen; almachtig, alwetend, alomtegenwoordig en onveranderlijk; oneindig volmaakt in liefde, waarheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid, goedheid, genade en barmhartigheid.

Wij geloven … zoals verwoord door de geloofsbelijdenis van Nicea dat Jezus Christus, de Zoon van God, zowel volledig God als volledig mens is, twee naturen in één Persoon. Hij werd verwekt door de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria. Hij deed wonderen om Zijn Godheid te tonen, leefde een leven zonder zonde, leed en stierf als een volkomen boetedoenend offer voor de zonde van de hele wereld. Op de derde dag stond Hij op uit de dood en Zijn lichamelijke opstanding is de garantie voor de opstanding van allen die in Hem geloven. Hij voer op naar de rechterhand van God de Vader waar Hij regeert over het universum en bidt voor gelovigen, en vanwaar Hij terug zal komen naar de aarde om Zijn Koninkrijk te vestigen.